Pravidlá športovej prípravy v klube
(pre halovú sezónu 2017/2018)

1. Športovej prípravy v klube sa môžu zúčastňovať hráči po zaplatení príslušných poplatkov v stanovených termínoch. Výšku poplatkov určuje výbor klubu vždy samostatne na halovú sezónu (november – marec) a letnú sezónu (apríl – október).
2. Minimálny rozsah plánovanej športovej prípravy v klube je 4 hod/týždeň.
3. Hráči sú rozdelení do tréningových skupín na základe veku a výkonnosti. Rozdelenie hráčov do skupín navrhujú tréneri a schvaľuje výbor klubu. Každá tréningová skupina má určeného trénera, ktorý zodpovedá za prípravu a realizáciu tréningového procesu v danej skupine.
4. Konkrétny rozsah tréningového procesu (nad rámec garantovaného minima) určuje tréner na základe dosahovaných výsledkov, dochádzky a disciplíny v tréningovom procese.
5. Plánovaný rozsah tréningov je pre hráčov záväzný, v prípade opakovanej neospravedlnenej neúčasti na tréningoch môže tréner prikročiť obmedzeniu tréningov na garantované minimum.
6. Hráči môžu po dohode s trénermi klubu, prípadne inými osobami trénovať nad rámec plánovaného tréningu. V prípade, že chcú využívať priestory klubu (starú alebo novú halu) musia si zakúpiť priestory za ceny pre rekreačný tenis.
7. Ak hráč trénuje aj mimo klubových podmienok, klub (a príslušný klubový tréner) nenesie zodpovednosť za dosahované výsledky.
8. Hráči majú v prípade nominácie povinnosť zúčastňovať sa stretnutí družstiev klubu.
9. Klub má záujem na dosahovaní dobrých športových výsledkov, a preto bude odmeňovať hráčov za úspešnú reprezentáciu klubu. Pre nasledujúce obdobie (november 2017 – október 2018) znižuje poplatky pre nasledovných hráčov:
Hráči do 8. miesta celoštátneho rebríčka vo svojom ročníku ……o 50 %
Hráči do 25. miesta celoštátneho rebríčka vo svojom ročníku ….o 25 %
Deti, ktoré v celoštátnom finále Detského DC a FC vyhrajú aspoň jeden zápas ..o 25%
Podmienkou pre uvedené zníženie poplatkov je absolvovanie plánovaného tréningového procesu v plnom rozsahu.